Opublikowano 19 października 2022
Jerzy Rosołowicz. Alchemik
Muzeum Współczesne Wrocław
17.11.2022 - 23.01.2023
 
Kuratorka: dr Marika Kuźmicz
 
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
→ https://okis.pl/
Muzeum Współczesne Wrocław
→ https://muzeumwspolczesne.pl/mww/
 
📅 Otwarcie wystawy:
17 listopada 2022 (czwartek), godz. 18:00, poziom 3.
 
„W chwili, gdy stoimy w obliczu katastrofy, należy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli ona nastąpi, to będzie ostatecznym wynikiem naszego działania celowego. Musimy pamiętać, że sytuacja, w której żyjemy, jest konsekwencją naszego działania, że jest ono niepełne, bowiem w ostatecznym rozrachunku doprowadziło nas do realnych możliwości zagłady”.
 
Słowa Jerzego Rosołowicza (1928-1982), pochodzące z jednego z najważniejszych tekstów tego artysty, „Teorii funkcji form” (1962) brzmią dziś, równo sześć dekad od ich ogłoszenia, niemal jak przepowiednia. Przepowiednia, która niestety, spełnia się na naszych oczach: katastrofy ekologiczne i konflikty zbrojne nasilają się i zmieniają rzeczywistość, do której przyzwyczailiśmy się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Czy wobec tej nowej sytuacji narastającego niepokoju sztuka może jeszcze dać ludzkości rozwiązanie, które nas uratuje?
 
Jerzy Rosołowicz (1928-1982) był jedną z najważniejszych postaci wrocławskiego środowiska awangardowego.
 
W 1948 r. rozpoczął studia we wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP). W 1953 r. uzyskał absolutorium. W latach 1972-73 pracował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
macierzystej uczelni, ale zrezygnował z pracy, ponieważ proponowany przez niego program studiów nie został przyjęty przez władze szkolne. Przez wiele lat był nauczycielem plastyki w jednym z wrocławskich liceów.
 
Od 1961 r. był uczestnikiem Grupy Wrocławskiej. Brał udział w wielu wydarzeniach kluczowych dla polskiej sztuki lat 60., m.in. w wystawach organizowanych w ramach Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, Plenerach w Osiekach (od 1964), Biennale Form Przestrzennych (od 1965) i w Sympozjum Plastycznym Wrocław '70.
 
Wystawa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu jest okazją do przyjrzenia się wszystkim przejawom twórczości Jerzego Rosołowicza: od wczesnych prac, czyli rzadko interpretowanych rysunków, aż po ostatnie realizacje, wykonywane z myślą o konkretnych osobach: „Telehydrografiki” oraz „Kwiaty”. Wszystkie te realizacje, choć formalnie odmienne, łączy głęboki namysł artysty nad losem ludzkiej rodziny oraz troska o dalsze jej funkcjonowanie. Możemy traktować poszczególne prace Rosołowicza jak dary, umożliwiające nam rozważenie innego niż dotąd sposobu funkcjonowaniu jednostki i naszej zbiorowości. ​
________________________
Prace prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Współczesnego Wrocław i kolekcji prywatnych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Patronat honorowy: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
____________________________________________
Jerzy Rosołowicz. Alchemist
Wroclaw Contemporary Museum
17.11.2022-23.01.2023
Curator: dr Marika Kuźmicz
Organisers:
Culture and Art Centre in Wrocław – Cultural Institution of the Self-Government of the Lower Silesian Region
→ https://okis.pl/
Wrocław Contemporary Museum
📅 Opening:
17th November 2022 (Thursday), at 6.00 p.m.
 
“ […] facing imminent disaster one should realize that if it does come to pass, it will be the terminal aftermath of our purposeful activity. We need to remember that the situation in which we live is a consequence of our purposeful activity, that the latter is incomplete since it has ultimately confronted us with a real possibility of self-annihilation.”
 
Today, exactly six decades after the publication of Theory of the Function of Form (1962), one of the most important texts by Jerzy Rosołowicz (1928–1982), these words sound almost like a prophecy – a prophecy which, unfortunately, is coming true before our eyes. Environmental disasters and armed conflicts are intensifying and changing the reality to which we have become accustomed over the last few decades. In the face of this new situation of growing anxiety, can art still offer humanity a solution that will save us?
 
Jerzy Rosołowicz (1928–1982) was one of the most important figures in Wrocław’s avant-garde milieu.
In 1948, he began his studies at the State Higher School of Fine Arts in Wrocław (now the E. Geppert Academy of Art and Design). He obtained his diploma in 1953. In 1972–73 he worked at the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture of his alma mater, but resigned because the curriculum proposed by him was not accepted by the school authorities. For many years he taught art in one of the secondary schools in Wrocław.
He was a member of the Wrocław Group from 1961. He took part in many of the key events in the Polish art of the 1960s, including exhibitions organised as part of the Golden Grape Symposia in Zielona Góra, the open-air festivals in Osieki (from 1964), the Biennale of Spatial Forms (from 1965) and the Wrocław ‘70 Visual Arts Symposium.
The exhibition at Wrocław Contemporary Museum is an opportunity to look at all manifestations of Jerzy Rosołowicz’s creative practice, from his early works, such as the rarely analysed drawings, to Telehydrographics and Flowers – his most recent sketches made for specific persons. Although formally diverse, all of them are connected by the artist’s deep reflection on the fate of humanity and his concern for our future existence. We can approach Rosołowicz’s individual works as gifts that enable us to consider alternative ways of our individual and collective functioning.
________________________
The featured works come from the collections of the Art Museum in Łódź, the National Museum in Wrocław, the National Museum in Poznań, the Museum of Architecture in Wrocław, Wrocław Contemporary Museum and private collections.
The project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund, established from surcharges imposed on games covered by the state monopoly in accordance with Article 80(1) of the Act of 19 November 2009 on Gambling, and from the budget of the Lower Silesian Province.
Honorary patronage: Cezary Przybylski – Marshall of the Lower Silesian Province