Opublikowano 24 lutego 2023

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Rocznika naukowego Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku

Tom Nr 8/2022 skupia się na etycznym wymiarze wytwarzania wiedzy przez artystów-badaczy pracujących w post-socjalistycznej Europie. Publikacja analizuje aktualny stan artystycznych praktyk badawczych w aspekcie odpowiedzialności oraz bada ich specyfikę regionalną. Tekstom teoretycznym na ten temat towarzyszą eseje prezentujące różne strategie upowszechniania wyników badań artystycznych.

--

This volume focuses on the ethical dimension of knowledge production by artists-researchers working in post-socialist Europe. The publication examines the current status of artistic research practices with regard to the question of responsibility and investigates their regional specificity. Theoretical texts on the subject are accompanied by essays presenting different strategies for disseminating the results of artistic research.