Studia magisterskie na BASK

Program studiów magisterskich na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich (dawniej WZKW) został przygotowany dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o współczesnej sztuce najnowszej, kulturze i społeczeństwie oraz ją wykorzystać w praktyce zawodowej: nie tylko w świecie sztuki współczesnej, ale też w innych dziedzinach życia. Do studiowania zapraszamy zarówno świeżo upieczone absolwentki studiów licencjackich, jak też osoby, które mają już za sobą doświadczenie zawodowe. Dla historyków sztuki studia na WBASK to okazja, żeby nauczyć się kuratorowania wystaw czy prowadzenia projektów. Kuratorki i artyści będą mogli pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z historii sztuki, współczesnej humanistyki oraz socjologii. Humaniści, etnografowie, socjolożki, specjaliści od zarządzania czy administracji poznają tutaj tajniki sztuki najnowszej oraz działanie instytucji artystycznych. Wszyscy nauczą się metod pracy z materiałami wizualnymi, podstaw fotografii, wideo i technik cyfrowych. Projekty badawcze nastawione są na aktywną współpracę między prowadzącymi oraz uczestnikami i rozwijaj interdyscyplinarny warsztat. Studenci i studentki wybierają zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami spośród projektów badawczych, seminariów, konwersatoriów i wykładów.

Jak wyglądają studia na WBASK?

Badania artystyczne to nie tylko badanie sztuki, ale też badanie rzeczywistości za pomocą sztuki. Program tego interdyscyplinarnego kierunku jest efektem twórczej syntezy historii sztuki, społecznych nauk o sztuce i praktycznych studiów artystycznych. W porównaniu do studiów kuratorskich na Goldsmith College w Londynie czy De Appel w Amsterdamie, WBSK kładzie większy nacisk na systematyczne poznanie sztuki najnowszej, jej historii, społecznych uwarunkowań i instytucji. Interesuje nas sztuka, która jest umocowana w społeczeństwie, czerpie z kultur lokalnych i je wzmacnia, a jednocześnie potrafi krytycznie odnieść się do globalnych procesów. W przeciwieństwie do typowych studiów humanistycznych z historii sztuki czy socjologii, ważne jest dla nas praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy. Rdzeniem studiów magisterskich są projekty badawcze prowadzone przez międzynarodowej klasy specjalistów, którzy aktywność akademicką łączą z praktyką kuratorską czy muzealniczą, pracują z archiwami sztuki współczesnej, zajmują się dziedzictwem kulturowym i przestrzenią miejską, organizują wystawy i interwencje artystyczne, współpracują ze społecznościami lokalnymi. Praktyczna część studiów jest prowadzona we współpracy z wiodącymi instytucjami artystycznymi w Polsce, takimi jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Fundacja Arton.

WBASK to wydział kameralny, co pozwala na zachowanie partnerskich relacji między wykładowcami i studentkami. Pracujemy zespołowo: przygotowujemy projekty wystaw, analizy i publikacje. Studia magisterskie kończą się podwójną pracą dyplomową: praktyczną i teoretyczną, którą przygotujesz pod opieką dwóch promotorów: artysty bądź artystki oraz badacza bądź badaczki. Może to być na przykład plan wystawy oparty na Twoich własnych badaniach albo działanie artystyczne w przestrzeni publicznej połączone z badaniami nad tkanką miejską. Przykładem może być praca licencjacka Julii Ciunowicz, która w ramach części teoretycznej opracowała historię polskiej sztuki ekologicznej w latach 60. i 70. XX w. w Polsce, a w ramach części praktycznej przygotowała wystawę na ten temat pod tytułem “Na świeżym powietrzu”. Inny przykładem jest praca magisterska Bogny Stefańskiej pt. Autoportrety kobiet XXI wieku. Sztuka, tradycja, Internet, której częścią praktyczną była mikro-wystawa w formie książki dotycząca zjawiska selfie feminizmu, która była prezentowana w ramach wystawy najlepszych dyplomów ASP.

Pierwszy rok studiów magisterskich jest propedeutyczny i integracyjny, pracujemy przecież z bardzo różnymi osobami. Na wspólnych zajęciach poznasz sztukę najnowszą i będziesz badać ją przy pomocy metod historii sztuki, filozofii oraz socjologii sztuki. Od samego początku nastawiamy się na intensywną pracę w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Obecnie planowane są projekty badawcze związane z badaniami archiwów sztuki współczesnej, kuratorowaniem wystaw, współczesnym muzealnictwem, interwencjami w przestrzeni miejskiej,  wykorzystywaniem sztuki do lepszego poznania społeczeństwa. Poza tym już na pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru zajęć z szerokiej gamy seminariów i konwersatoriów dotyczących tak zróżnicowanych tematów, jak film awangardowy, sztuka poza sztuką, historii polskiej sztuki najnowszej czy queer baroku. Rok drugi to praca nad podwójnym - praktycznym i teoretycznym - dyplomem oraz kontynuacja nauki w zespołach projektowych oraz indywidualnie dobieranych seminariach.

Dokładny program studiów znajdziesz tutaj.

Czym zajmują się osoby, które skończyły studia na WBASK?

W trakcie studiów odwiedzisz najważniejsze instytucje kulturalne Warszawy i odbędziesz praktyki w którejś z niej. W Radzie Pracodawców WBASK zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki wielu z nich. Wśród naszych organizacji partnerskich jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Fundacja Arton. Związana z wydziałem Fundacja Kultura Miejsca jest wydawcą najbardziej liczącego się czasopisma o polskiej sztuce – popularnego “Szumu”. Z kolei pracownicy Katedry Historii Sztuki Polskiej Najnowszej redagują rocznik akademicki "Miejsce" (20 pkt.).

Absolwentki Wydziału pracują w warszawskich galeriach, mediach, organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Fundacji Arton, Fundacji “Bęc Zmiana”, Biennale Warszawa, Radiu Kapitał, Festiwalu Herdocs, Galerii Propaganda, Muzeum Narodowym w Warszawie). Studia na WBASK nie ograniczają Twojego wyboru dalszej kariery, choć ich zadaniem jest ułatwić Tobie start. Naszym celem jest zapewnienie naszym absolwentkom solidnych podstaw do pracy w sektorze kultury oraz nauczą umiejętności przydatnych nie tylko w świecie sztuki. 

 

Jak wygląda życie studenckie na WBASK?

Studentki WBASK działają w Samorządzie Studenckim, Komisji Równości na ASP oraz kilkunastu kołach naukowych, które regularnie przygotowują publikacje i wystawy. Wiele osób działa w organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych i politycznych. Często współdecydują o tym, jak działa wydział, a my wspieramy zaangażowanie. Studentki wydziału stworzyły unikalny w skali kraju “Przewodnik od studentek dla studentek 2.0”. Zawiera rady, jak sprawnie studiować, gdzie zjeść i jak sobie radzić w mieście i na uczelni. Publikacja jest bezpłatna i można ją pobrać tutaj.

Kto pracuje na WBASK?

Zespół WBASK tworzą m.in. historyczki i historycy sztuki, socjolożki i socjologowie, artyści i artystki oraz badacze i badaczki z innych dziedzin humanistyki, mający zarówno doświadczenie akademickie, jak również doświadczenie zawodowe związane z realizacją wystaw, projektów interdyscyplinarnych, produkcji filmowej, badań społecznych i in. 

Dowiedz się więcej o kadrze WBASK tutaj.

Jak dostać się na studia magisterskie na WBASK?

Egzamin na studia magisterskie to prezentacja Twoich zainteresowań badawczych i artystycznych oraz konspekt pracy, którą chcesz przygotować w czasie studiów. Interesuje nas, co chcesz robić na WBASK i w czym chcesz się specjalizować.

Dokładne i aktualne informacje znajdziesz tutaj.