Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

dr Piotr Płucienniczak - przewodniczący
dr Ewa Kociszewska - członkini zespołu
Aleksandra Tarka– przedstawicielka studentów

 

Zadania WZJOK wg zarządzenia nr 50/2022 Rektora ASP

 

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia (WZJOK) ma za zadanie:

 • opracowanie metod podnoszenia jakości pracy kadry dydaktycznej 
 • monitorowanie prawidłowości oceniania studentów
 • analizowanie prawidłowości stosowanie systemu ECTS
 • analizowanie wymagań stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach dyplomowych
 • monitorowanie jakości pracy dyplomowych, rzetelności ich oceniania
 • gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na wydziale

 

Działania WZOJK-WBASK

WZOJK-WBASK gromadzi i analizuje informacje na temat kształcenia prowadzonego na Wydziale. Na tej podstawie przygotowuje rekomendacje służące podniesieniu jakości pracy kadry dydaktycznej.

 • badanie programu studiów - coroczne pilotażowe badanie studentów, otwarte pytanie o program studiów i pytanie o prawidłowość stosowania systemu ECTS
 • badanie terminowości prac dyplomowych – coroczna analiza na podstawie danych z Dziekanatu
 • badanie satysfakcji studenckiej - raz w roku
 • badanie losów absolwentów
 • organizacja hospitacji zajęć
 • coroczne sprawozdanie (styczeń)Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie