Założenia programowe

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną łączy w swoim programie historię sztuki (z naciskiem na sztukę najnowszą) z perspektywą społeczną (socjologiczną i antropologiczną) i kształceniem plastycznym. Po ukończeniu studiów absolwentki i absolwenci będą mogli podjąć samodzielną praktykę artystyczno-badawczą, działając na rzecz wzbogacenia polskiej kultury. Zdobyte wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą im również na podjęcie pracy w instytucjach kultury – na stanowiskach kuratora, organizatora, kustosza. Doświadczenie nabyte w wyniku praktyk zawodowych umożliwi im płynne wejście na rynek pracy. Studentki i studenci kierunku badania artystyczne otrzymają pogłębioną wiedzę na temat współczesnej sztuki polskiej i powszechnej, zasad życia artystycznego, różnych form praktyk społecznych i politycznych łączących się z aktualną twórczością. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia krajobrazu kulturowego, relacji lokalnych z globalnością, ochrony dziedzictwa, europejskiej tożsamości. Studiujący poznają podstawy prawa i administracji oraz zasady pozyskiwania funduszy i grantów, niezbędnych do poruszania się we współczesnym życiu artystycznym. Zajęcia artystyczne będą̨ obejmowały realizację projektów w ramach rozszerzonej współpracy z działającymi w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wybitnymi artystami, kuratorami, projektantami, animatorami kultury, specjalistami w dziedzinie zarządzania kulturą, architektami i krytykami sztuki oraz instytucjami partnerskimi. W działalności naukowo-badawczej prowadzonej na wydziale będą rozwijane i stosowane metody badań poprzez sztukę̨, uznane za uzasadnione źródło wiedzy oraz narzędzie badawcze w procesie poznania historycznego, empirycznego i teoretycznego.

Dziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną (w latach 2011-2020) , dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni