Władze

Kadencja 2020-2024

Dziekana

dr Marika Kuźmicz

 

 

Nota biograficzna:

Historyczka sztuki (absolwentka IHS UW, doktorat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2014). Założycielka Fundacji Arton, organizacji non-profit zajmującej się badaniem sztuki polskiej lat 60. i 70. Badawczo zajmuje się sztuką tego okresu, w szczególności sztuką nowych mediów.

Autorka i redaktorka publikacji o sztuce tego okresu (m.in. monografii Warsztat Formy Filmowej, 2017, wspólnie z Ł. Rondudą), monografii Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza (wspólnie z Łukaszem Mojsakiem, 2019), Zdzisława Jurkiewicza (2019), Edwarda Hartwiga (2019), monografii Barbary Kozłowskiej (2020). Kuratorka licznych wystaw, w ostatnim czasie m.in. „Her Own Way. Female Artists and the Moving Image in Art in Poland: From 1970s to the Present” w Tokyo Museum of Photography oraz „Wszystko to możesz zobaczyć gdziekolwiek. Barbara Kozłowska (Muzeum Współczesnej Wrocław, 2020)  oraz pokazów filmowych poświęconych polskiej awangardzie m.in. Arton Review (2017, Whitechapel Gallery, Londyn, 2020 Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Oberhausen). Główna koordynatorka i pomysłodawczyni międzynarodowego projektu „Forgotten Heritage: European Avant-Garde Art Online”, zrealizowanego przez Fundację Arton w ramach programu Kreatywna Europa z instytucjami partnerskimi z Belgii, Chorwacji i Estonii, której rezultatem jest baza www.forgottenheritage.eu oraz kolejnej edycji projektu „Not Yet Written Stories: Women Artists’ Archives On-Line”.  Wiceredaktorka rocznika naukowego “Miejsce. Studia nad Sztuką i Architekturą Polską XX i XXI wieku”.

Wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Civitas.

 

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr Paweł Ignaczak

 

 

Nota biograficzna:

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Pracował w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz w dziale kolekcji artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu. Jego praca doktorska o grafice Jana Piotra Norblina została wyróżniona w 2014 roku nagrodami: Prezesa Rady Ministrów RP oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Interesuje się szeroko rozumianą kulturą artystyczną XVIII wieku (sztuki piękne, rzemiosło artystyczne, obyczajowość), twórczością amatorską w XVIII wieku, grafiką dawną (głównie polską i francuską XVIII i XIX wieku), a także historią kolekcjonerstwa i muzealnictwa. Kierownik Katedry Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce WZKW.

fot. dr Piotr Kucia

 

 

Prodziekan ds. studenckich

dr Piotr P. Płucienniczak

 

 

Nota biograficzna:

socjolog i artysta.

Badał aktywność skrajnej prawicy, losy pisarzy i pisarek, innowacyjność branży tworzyw sztucznych, dialog społeczny w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społecznych i Gospodarczych, sztukę krytyczną wobec instytucji sztuki, dyskryminację kobiet na uczelniach, dezintegrację prawną Unii Europejskiej, strajki pracownicze, protesty antyrasistowskie oraz wiele innych, niezwykle interesujących rzeczy.

Działał w kolektywach Rozdzielczość Chleba oraz Imperium Ducha, z którymi przygotowywał książki, wystawy i performanse. Obecnie organizuje wydawnictwo krajoznawczo-propagandowe Dar Dobryszyc. Znak zodiaku: ryby (rozmarzony i empatyczny).

Dyżur Prodziekana ds. studenckich

Czwartki godz. 14.00 - 15.00

Przed przyjściem na dyżur należy zgłosić do Dziekanatu WZKW sprawę.

 


Kadencja 2020-2024

 

Dziekan dr hab. prof. ASP Waldemar Baraniewski (do dnia 08.09,2021)

 

 

Nota biograficzna:

Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również problematyką krytyki artystycznej. Ostatnio opublikował m.in. Pałac w Warszawie (Warszawa, Raster, 2014). Kurator wystaw m.in. Krzysztofa Bednarskiego i Marka Sobczyka oraz nieformalnej grupy Pędzle (Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Włodzimierz Zakrzewski). W 2017 zrealizował monograficzną wystawę Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej „Zachęcie”. Stały współpracownik magazynu „Szum”. Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi i Członek Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

fot. dr Piotr Kucia

Kadencja 2016-2020

 

Dziekan

dr hab. Wojciech Włodarczyk  prof. ASP

 

Nota biograficzna:

Historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitował zaś w macierzystej uczelni. Zajmuje się sztuką współczesną. Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Organizator Muzeum ASP i jego pierwszy kierownik. Projektodawca Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną z unikatową specjalnością Kultura Miejsca. Organizator licznych sesji i seminariów, autor książek, członek rad naukowych i programowych. W latach 1976–81 działacz podziemnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W III RP minister, poseł na Sejm I i III kadencji. Z jego inicjatywy powołano stałą sejmową Komisję d/s Kontroli Państwowej. Członek pierwszej Rady Służby Cywilnej.

 

Prodziekan 

dr Katarzyna Kasia

 

 

Nota biograficzna:

Fi­lo­zof, ab­sol­went­ka Wy­dzia­łu Fi­lo­zo­fii i So­cjo­lo­gii UW, sty­pen­dyst­ka Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych Re­pu­bli­ki Wło­skiej. Au­tor­ka książ­ki Rze­mio­sło for­mo­wa­nia. Lu­igie­go Pa­rey­so­na es­te­ty­ka for­ma­tyw­no­ści, tłu­macz­ka tek­stów wło­skich fi­lo­zofów (Pa­rey­son, Vat­ti­mo i in.). Pu­bli­ku­je m.in. w „In­ter­tek­ście”, „Kul­tu­rze Li­be­ral­ne­j”, „Sz­tu­ce i Fi­lo­zo­fii”. Człon­ki­ni ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go „Prze­glą­du fi­lo­zoficzno-literackiego”. Współ­pra­cu­je z Pol­skim Ra­diem. Kierownik Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury.